Hållbarhetstänk

Hållbar städning

Hållbarhetsfrågor har varit viktigt för oss sedan tidigt 90-tal. Hos samtliga kunder gör vi på Care Group alltid en analys av vilka medel vi bör använda och ser alltid till att använda så lite kemikalier som möjligt utan att försaka kvalitén. Varje kund får en sammanställning av vilka medel som används av oss och vilket användningsområde produkten kommer att avse.

 • Kemikalier och papper som vi använder i vårt arbete och levererar till våra kunder är miljömärkta.
 • Kemikalier som vi använder hos våra kunder är oparfymerade (parfymerade alternativ finns självklart att tillgå om kunde så önskar).
 • En lista med kundunika material upprättas för varje ny kunds trygghet och för vår organisations kännedom.
 • Alla inköp följs upp en gång per kvartal. Speciellt granskas alla inköp av kemikalier och vi följer upp all förbrukningsstatistik med kunden.
 • Alla kemikalier av känslig natur finns separata instruktioner samt utbildning får vår personal innan användning.
 • För varje ny kund definieras vilka kemikalier som ska användas. Detta dokumenteras i en pärm som finns tillgänglig i utrymme där städutrustning förvaras.

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Karl-Johan Molin – karl-johan@caregroup.se

Miljöpolicy

Miljöpolicy – Systematiskt miljöarbete

Miljö har alltid varit i fokus för Care Groups grundare. Redan 1995 var ägare Hans Molin delaktig i de första ISO-certifieringarna som gjordes av städbolag i Sverige och genom detta arbete givit Care Group en kunskap och förståelse för vikten av miljöarbetet för verksamheten på daglig basis.

Kvalitetspolicy

Vi utför våra tjänster med överenskommen kvalitet, hög servicegrad och med stor tillgänglighet. Företaget har ett verksamhetssystem som följer ISO 9001:2000 och ISO 14001:1996.

Vi uppnår målsättningarna genom att:

 • Utföra regelbundna kvalitetsuppföljningar.
 • Tillhandahålla vår personal med rätt utrustning.
 • Vara en flexibel och lyhörd organisation.
 • Genomföra fortlöpande utbildning av personalen.
Kvalitetsarbetet präglas av ett aktuellt och ett långsiktighet tänk som resonerar i hela organisationen.

Miljöpolicy

I vårt miljöarbete så arbetar vi kontinuerligt med att optimera förbrukningen av de kemikalier vi använder samt att minimera förbrukningen av material. Alla kemikalier som vi använder i den dagliga verksamheten är miljömärkt. Vi använder bara miljömärkt papper, handdukspapper och torkpapper mm. I det fall som vi ska förse kunder med förbrukningsmaterial försöker vi få dem att använda miljömärkta papper. Det avfall som vi samlar upp i samband med städningen tillhör kunden och vi hanterar den enligt kundens anvisningar. Om vi får några problem med kemikalierester samlar vi upp detta och låter ett specialistföretag destruera. Omfattningen av destruktionen dokumenteras centralt. Övriga restprodukter sopsorterar vi enligt överenskommelse med kunden för att minimera transporter.

Företaget har som övergripande miljömål i sin verksamhet att:

 • Minimera påverkan på miljön på grund av kemikalieanvädning.
 • Minimera avfall både internt och externt.
 • Välja miljömärkta produkter.
 • Arbeta aktivt för att påverka leverantörer att tillhanda miljömärkta produkter.

Uppföljning

På regelbunden basis görs kvalitetsuppföljningar hos våra kunder. I uppföljningen säkerställs att uppsatta mål och regelverk följs. Personalen får vid regelbundna utvecklingssamtal betygsättning av hur mål, såsom miljö, uppfylls. Vi uppdaterar löpande oss och våra anställda om aktuella lagar och förordningar.

Kunskap

Företagsledningen ska hålla sig kunnig och informerad om den aktuella miljödebatten. All vår personal ska erhålla nödvändig utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter. Vi ska ha tillgång till, och uppdatera oss och våra anställda om aktuella lagar och förordningar inom miljöområdet.

Allmänt

Självfallet ska vi följa gällande miljölagar, miljöförordningar och andra krav samt fortlöpande utveckla verksamheten.

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Karl-Johan Molin – karl-johan@caregroup.se

Metoder och utrustning

Städmetod

Vi använder IDERA-metoden för att genomföra städningen med veckostädningar och tillsynsstädningar.

Städsystem och miljöpåverkan

Vi eftersträvar att använda så lite miljöpåverkande städmetoder som möjligt och använder microfibersystem där så är möjligt, kompletterad med färdigpreparerade moppsystem (vatten och miljögodkända kem). Rena moppar och torkdukar används för varje nytt städmoment. Ur ergonomisk och arbetsmiljösynpunkt använder vi alltid utrustning som uppfyller uppsatta krav för våra anställdas trygghet.

Städmaskiner

Vi använder kombiskurmaskiner av fabrikat Taski. Till våra kombimaskiner används Steinfix 60 (märkt ”Bra miljöval”) alternativt med en svagt doserad alkalisk Steinfix 40 för att motverka överfettning. Dammsugare använder vi Nilfisk senaste högpresterande modeller

Vissa andra kemikalier använder vi vid speciella rengöringar och saneringar (specialstädningar) men dessa har den ordinarie personalen ej normalt tillgång till detta för att minimera risken att vi använder för starka medel i städningen. I övrigt försöker vi att använda så få kemikalier som möjligt och de som vi använder skall vara godkända av kunden.

Daglig städning av golv

För hårda golv används i första hand torra städmetoder kombinerat med avfläckning. Moppar av syntetiskt material och med elektrostatisk effekt ger god dammreduktion. Mikrofiber/moppar och trasor har god rengörande effekt med enbart vatten. När torra metoden inte räcker till och golv och övriga ytor måste rengöras på grund av hård nedsmutsning används fuktig metod. Det är viktigt att mopparna är rena och moppar skall bytas ofta. Vid fuktmoppning bör golvet först rengöras med torr metod för dammreduktion. Moppar tvättas vid lägst 60 C. Vid tvätt kan fibermoppar impregneras med vax eller rengöringskemikalie och användas lätt fuktade direkt efter tvätt.

Microfibermoppar och dukar förfuktas från tvättprocessen och förvaras i speciella lådor på städvagnen. Dammsugning kan användas som ett alternativ till moppning eller till textila golv. Dammsugare skall ha microfilter. Dammsugning bör begränsas vid pågående verksamhet.

Periodiskt underhåll av golv

Skötselbehovet utgår ifrån golvets status vid avtalets ingående. Nivån utifrån en nollställning med grundbehandling bibehålls med regelmässig städning med kombimaskin. Linoliumgolv behandlas med spraypoleringar som periodiskt underhåll. Polermaskin väljs efter respektive skötselsystem. Högre varv på polish medan lägre varv är lämpligt på vax och olja. Plastgolv, torrpoleras, terazzogolv rengöres och behandlas med Steinfix 60, terazzorent eller stentvål. Keramiska golv som är glaserade rengöres med ett neutralt all-rengöringsmedel. Övriga keramiska golv med Steinfix eller natursåpa. Det periodiska underhållets frekvens beror naturligtvis på slitaget och understöd med kombimaskin. Om behov uppstår kan ytskurning behövas ske samt en ny ytbehandling.

Torrpolering

Plastgolv torrpoleras med singelskurmaskin mellan 100 – 1000 varv/minut. Torrmoppa golv samt tvätta med neutralt allrent, därefter torrpolering.

Spraypolering

Linoliumgolv behandlade med polish högvarvspoleras. Torrmoppa golv samt tvätta med neutralt allrent, därefter spraypolering.

Grundbehandling

Skurning av golv med singelskurmaskin, sug upp med våtsug, skölj noga och kontrollera PH-värdet. Fukttorka golvet med rent kallt vatten. Därefter torrslipas golvet för att ta bort eventuella resningar och för att undvika att golvet suger upp polishen ojämnt. När golvet är ordentligt torrt läggs polish med polishmopp.

Självfallet ska vi följa gällande miljölagar, miljöförordningar och andra krav samt fortlöpande utveckla verksamheten.

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Karl-Johan Molin – karl-johan@caregroup.se

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem – Sammanfattning av övergripande rutiner

Kvalitet i vår verksamhet handlar om att uppfylla de krav som våra kunder och intressenter ställer på oss. Med några av Sveriges mest kräsna kunder ställs höga krav på vår organisation och personal. Av den anledningen utgör vårt kontinuerliga arbete med utbildning, uppföljning, säkerhet, miljö samt resurshantering grundstommen i verksamheten.

Kunden

Care Group har alltid en representant som är ansvarig gentemot kunden. Med en nära relation och kontinuerlig dialog uppnår vi bäst resultat. Det är för oss viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö, med personal och kunder som känner delaktighet och gemenskap. Vi människor behöver interaktion oavsett uppdrag, nationalitet eller bakgrund. Med en tydlig målbild från arbetsledarens ledarskap till förmågan att kommunicera med sin kontakt på objektet är lika viktigt som det faktiska städresultatet.

Utförandet av tjänsten

”Vi utför våra tjänster med överenskommen kvalitet, hög servicegrad och med stor tillgänglighet” är en devis vi arbetar aktivt med att leva upp till genom att utföra regelbundna kvalitetsuppföljningar, se till att vår personal har rätt utrustning och inte minst utbildning i såväl metod som teori. Detta arbete är både långsiktigt och ingår i det dagliga arbetet. Alla anställda ska vara väl insatta i de objektspecifika kraven och information kring förändringar ska finnas nära till hands.

Kontroller

För att säkerställa leveransen kontrollerar vi själva arbetet som utförs genom rutinkontroller. Detta utgör en viktig del i vårt arbete med kvalitetsplanen och är ett sätt för oss att säkerställa att uppdraget utförs på korrekt vis, från miljöarbete till arbetsmetod.

Anställdas trygghet

Samtliga Care Groups medarbetare har genomgått vårt utbildningsprogram och vi har ett nära samarbete med fackförbunden. Vi följer Almegas riktlinjer för löner till våra anställda och vi utgör en trygg arbetsplats för våra professionella lokalvårdare och administratörer.

Hantering av problem

Trots övning i teori och erfarenhet i praktik uppstår problem. När det väl händer ska Care Group och dess representanter agera positivt, engagerande och ha en professionell approach till problemställningen. Arbetsledningen ska gentemot personal arbeta pedagogiskt och visa gott exempel. Mot kund ska Care Groups representanter bemöta problem med professionalism och beslutsamhet. Under processen av att rätta till problem ska kunden känna sig informerad och inkluderad. Efter problemet är utrett ska en rapport avläggas där arbetsledaren eller företagets övriga representanter redogör för grunden till problemet och vilka åtgärder som ska genomföras.

”Planera – Genomföra – Förbättra – Utvärdera” Miljöpolicy

Care Group ska i sin verksamhet aktivt verka för att produkter och arbetsmetoder ska ge så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Det åligger alla i företaget att arbeta aktivt med miljöfrågor som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi vill skapa medvetna individer som i sitt dagliga arbete kan bidra till en renare miljö.

Effektivisering

I organisationen ska vi kontinuerligt arbeta för att effektivisera inom alla områden. Utbildning av personal i arbetsmetoder, implementering av IT-system, aktivt miljöarbete, är alla detaljer som gör Care Group till ett effektivt bolag. Detta i sin tur innebär att vi gentemot kund blir både tids- och kostnadseffektiva.

För att få mer information vänligen kontakta, Karl-Johan Molin – karl-johan@caregroup.se, telefon 0708-708 707