Miljöpolicy

Miljöpolicy – Systematiskt miljöarbete

Miljö har alltid varit i fokus för Care Groups grundare. Redan 1995 var ägare Hans Molin delaktig i de första ISO-certifieringarna som gjordes av städbolag i Sverige och genom detta arbete givit Care Group en kunskap och förståelse för vikten av miljöarbetet för verksamheten på daglig basis.

Kvalitetspolicy

Vi utför våra tjänster med överenskommen kvalitét, hög servicegrad och med stor tillgänglighet. Företaget har ett verksamhetssystem som följer ISO 9001:2000 och ISO 14001:1996.

Vi uppnår målsättningarna genom att:
  • Utföra regelbundna kvalitetsuppföljningar
  • Tillhandahålla rätt utrustning
  • Vara en flexibel och lyhörd organisation
  • Genomföra fortlöpande utbildning av personalen

Kvalitetsarbetet präglas av både långsiktighet och att det ingår i det dagliga arbetet.

Miljöpolicy

I vårt miljöarbete så arbetar vi kontinuerligt med att optimera förbrukningen av de kemikalier vi använder samt att minimera förbrukningen av material. Alla kemikalier som vi använder i den dagliga verksamheten är miljömärkt. Vi kan dock behöva klotterborttagningsmedlet Vandalex på vissa anläggningar (tyvärr är det medlet inte miljömärkt). Den personal som har tillgång till det medlet har fått separat utbildning. Vi använder bara miljömärkt papper, handdukspapper och torkpapper mm. I det fall som vi ska förse kunder med förbrukningsmaterial försöker vi få dem att använda miljömärkta papper. Det avfall som vi samlar upp i samband med städningen tillhör kunden och vi hanterar den enligt kundens anvisningar. Om vi får några problem med kemikalierester samlar vi upp detta och låter ett specialistföretag destruera. Omfattningen av destruktionen dokumenteras centralt. Övriga restprodukter sopsorterar vi enligt överenskommelse med kunden för att minimera transporter.

Företaget har som övergripande miljömål i sin verksamhet att:
  • Minimera påverkan på miljön på grund av kemikalier
  • Minimera avfall både internt och externt
  • Välja miljömärkta produkter
  • Arbeta aktivt för att påverka leverantörer att tillhanda miljömärkta produkter
Uppföljning

På regelbunden basis görs kvalitetsuppföljningar av objektet som redovisas i dokumentationspärmen. I uppföljningen säkerställs att uppsatta mål och regelverk följs. Personalen får vid regelbundna utveckligssamtal betygsättning av hur mål, såsom miljö, uppfylls. Företaget ska ha tillgång till, och löpande uppdatera sig och sina anställda om aktuella lagar och förordningar.

Avvikelsehantering

Eventuella avvikelser i miljöarbetet redogörs för i kvalitetskontrollen i avsnitt som behandlar miljöarbete. Avvikelserapport finns tillgänglig i dokumentationspärmen och arkiveras i fem (5) år digitalt.

Kunskap

Företagsledningen ska hålla sig kunnig och informerad om den aktuella miljödebatten. All personal ska erhålla nödvändig utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter. Företaget ska ha tillgång till, och uppdatera sig och sina anställda om aktuella lagar och förordningar inom miljöområdet.

Allmänt

Självfallet ska företaget följa gällande miljölagar, miljöförordningar och andra krav. Fortlöpande utveckla verksamhetssystemet. Kvalitets- och miljöpolicyn distribueras till allmänheten på begäran och publiceras på hemsidan.

Vid frågor vänligen kontakta kvalitets-och miljösamordnare: Hans Molin – , telefon 0708-298 295

STÄNG