Miljöpolicy

Miljöpolicy – Systematiskt miljöarbete

Miljö har alltid varit i fokus för Care Groups grundare. Redan 1995 var ägare Hans Molin delaktig i de första ISO-certifieringarna som gjordes av städbolag i Sverige och genom detta arbete givit Care Group en kunskap och förståelse för vikten av miljöarbetet för verksamheten på daglig basis.

Kvalitetspolicy

Vi utför våra tjänster med överenskommen kvalitet, hög servicegrad och med stor tillgänglighet. Företaget har ett verksamhetssystem som följer ISO 9001:2000 och ISO 14001:1996.

Vi uppnår målsättningarna genom att:
  • Utföra regelbundna kvalitetsuppföljningar.
  • Tillhandahålla vår personal med rätt utrustning.
  • Vara en flexibel och lyhörd organisation.
  • Genomföra fortlöpande utbildning av personalen.

Kvalitetsarbetet präglas av ett aktuellt och ett långsiktighet tänk som resonerar i hela organisationen.

Miljöpolicy

I vårt miljöarbete så arbetar vi kontinuerligt med att optimera förbrukningen av de kemikalier vi använder samt att minimera förbrukningen av material. Alla kemikalier som vi använder i den dagliga verksamheten är miljömärkt. Vi använder bara miljömärkt papper, handdukspapper och torkpapper mm. I det fall som vi ska förse kunder med förbrukningsmaterial försöker vi få dem att använda miljömärkta papper. Det avfall som vi samlar upp i samband med städningen tillhör kunden och vi hanterar den enligt kundens anvisningar. Om vi får några problem med kemikalierester samlar vi upp detta och låter ett specialistföretag destruera. Omfattningen av destruktionen dokumenteras centralt. Övriga restprodukter sopsorterar vi enligt överenskommelse med kunden för att minimera transporter.

Företaget har som övergripande miljömål i sin verksamhet att:
  • Minimera påverkan på miljön på grund av kemikalieanvädning.
  • Minimera avfall både internt och externt.
  • Välja miljömärkta produkter.
  • Arbeta aktivt för att påverka leverantörer att tillhanda miljömärkta produkter.
Uppföljning

På regelbunden basis görs kvalitetsuppföljningar hos våra kunder. I uppföljningen säkerställs att uppsatta mål och regelverk följs. Personalen får vid regelbundna utvecklingssamtal betygsättning av hur mål, såsom miljö, uppfylls. Vi uppdaterar löpande oss och våra anställda om aktuella lagar och förordningar.

Kunskap

Företagsledningen ska hålla sig kunnig och informerad om den aktuella miljödebatten. All vår personal ska erhålla nödvändig utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter. Vi ska ha tillgång till, och uppdatera oss och våra anställda om aktuella lagar och förordningar inom miljöområdet.

Allmänt

Självfallet ska vi följa gällande miljölagar, miljöförordningar och andra krav samt fortlöpande utveckla verksamheten.

 

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Hans Molin –

STÄNG