Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem – Sammanfattning av övergripande rutiner

Kvalitet i vår verksamhet handlar om att uppfylla de krav som våra kunder och intressenter ställer på oss. Med några av Sveriges mest kräsna kunder ställs höga krav på vår organisation och personal. Av den anledningen utgör vårt kontinuerliga arbete med utbildning, uppföljning, säkerhet, miljö samt resurshantering grundstommen i verksamheten.

Kunden

Care Group har alltid en representant som är ansvarig gentemot kunden. Med en nära relation och kontinuerlig dialog uppnår vi bäst resultat. Det är för oss viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö, med personal och kunder som känner delaktighet och gemenskap. Vi människor behöver interaktion oavsett uppdrag, nationalitet eller bakgrund. Med en tydlig målbild från arbetsledarens ledarskap till förmågan att kommunicera med sin kontakt på objektet är lika viktigt som det faktiska städresultatet.

Utförandet av tjänsten

”Vi utför våra tjänster med överenskommen kvalitet, hög servicegrad och med stor tillgänglighet” är en devis vi arbetar aktivt med att leva upp till genom att utföra regelbundna kvalitetsuppföljningar, se till att vår personal har rätt utrustning och inte minst utbildning i såväl metod som teori. Detta arbete är både långsiktigt och ingår i det dagliga arbetet. Alla anställda ska vara väl insatta i de objektspecifika kraven och information kring förändringar ska finnas nära till hands.

Kontroller

För att säkerställa leveransen kontrollerar vi själva arbetet som utförs genom rutinkontroller. Detta utgör en viktig del i vårt arbete med kvalitetsplanen och är ett sätt för oss att säkerställa att uppdraget utförs på korrekt vis, från miljöarbete till arbetsmetod.

Anställdas trygghet

Samtliga Care Groups medarbetare har genomgått vårt utbildningsprogram och vi har ett nära samarbete med fackförbunden. Vi följer Almegas riktlinjer för löner till våra anställda och vi utgör en trygg arbetsplats för våra professionella lokalvårdare och administratörer.

Hantering av problem

Trots övning i teori och erfarenhet i praktik uppstår problem. När det väl händer ska Care Group och dess representanter agera positivt, engagerande och ha en professionell approach till problemställningen. Arbetsledningen ska gentemot personal arbeta pedagogiskt och visa gott exempel. Mot kund ska Care Groups representanter bemöta problem med professionalism och beslutsamhet. Under processen av att rätta till problem ska kunden känna sig informerad och inkluderad. Efter problemet är utrett ska en rapport avläggas där arbetsledaren eller företagets övriga representanter redogör för grunden till problemet och vilka åtgärder som ska genomföras.

”Planera – Genomföra – Förbättra – Utvärdera”

Miljöpolicy

Care Group ska i sin verksamhet aktivt verka för att produkter och arbetsmetoder ska ge så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Det åligger alla i företaget att arbeta aktivt med miljöfrågor som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi vill skapa medvetna individer som i sitt dagliga arbete kan bidra till en renare miljö.

Effektivisering

I organisationen ska vi kontinuerligt arbeta för att effektivisera inom alla områden. Utbildning av personal i arbetsmetoder, implementering av IT-system, aktivt miljöarbete, är alla detaljer som gör Care Group till ett effektivt bolag. Detta i sin tur innebär att vi gentemot kund blir både tids- och kostnadseffektiva.

 

För att få mer information vänligen kontakta, Karl-Johan Molin – , telefon 0708-708 707

STÄNG