Integritetspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter

Care Group, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Care Group behandlar personuppgifter

Care Group behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som kund eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler. Care Group kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Care Ggroup, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Care Group behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Care Group för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Hur Care Group behandlar dina personuppgifter

Care Group behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som Care Group har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som Care Group behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

Hur dina personuppgifter skyddas

Care Group har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftsbehandling. I de fall Care Group anlitar ett personuppgiftsbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerad hos Care Group har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Care Group behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att fråga om personuppgifter som Care Group behandlar:

begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga,

begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress Care Group, Gustafsvägen 12, 169 50 Solna.
Behandlar Care Group dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Care Groups behandling av personuppgifter om dig.

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Care Group på

STÄNG